Nors ansktesniuose įrašuose jau aptarėme pagrindinius bendrosios dalinės nuosavybės aspektus, atsižvelgiant į nūdienos situaciją, kai didelė dalis bendrosios dalinės nuosavybės valdymo atvejų yra susijusi su daugiabučių namų butų nuosavybe, šiam temos aspektui nusprendėme skirti atskirą, būtent daugiabučių namų bendraturčių teisiniams santykiams skirtą įrašą.

Pirmiausia, verta paminėti, jog daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendru turtu teisę, kaip ir kiti bendraturčiai, gali įgyvendinti tik bendru sutarimu, o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises (valdymo, naudojimo) – šių bendraturčių balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.

Teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma (steigdami daugiabučių namų savininkų bendriją, sudarydami jungtinės veiklos sutartį ar paskyrus administratorių) jie šią teisę įgyvendina. Daugiabučių namų savininkų bendrija veikia kaip jos dalyvių atstovas, padedantis įgyvendinti bendraturčių bendrosios nuosavybės teisę, tačiau neįgyja savininko teisių ir pareigų.

Prisidėjimo prie bendro turto išlaikymo apimtis nepriklauso nuo naudojimosi šiuo turtu dažnumo, intensyvumo ir pan., ją lemia tik bendraturčio dalis bendrosios dalinės nuosavybės teisėje. Be to, daugiabučio gyvenamojo namo buto savininko teisės į bendrąja nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu, t. y. bendraturčio (buto savininko) dalis bendrojoje nuosavybėje lygi jam priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

Daugiabučio namo butų savininkų bendrijų nariais tampama, tik išreiškus tokią valią. Narystės bendrijoje savanoriškumo principas reiškia, kad savininkas gali ir nesusieti savęs narystės bendrijoje ryšiais. Nepriklausomai nuo narystės bendrijoje gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų daugiabučiame name savininkas yra teisinių santykių, susijusių su bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimu, subjektas ir jam turi būti garantuojama teisė dalyvauti, sprendžiant dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ar disponavimo jais.

Verta paminėti, jog tais atvejais, kai vienas ar keli bendraturčiai patiria žalos dėl kito bendraturčio neteisėtų veiksmų, jų tarpusavio santykiai reguliuojami deliktų teisės normų (CK XXII skyriaus antrasis skirsnis).

Šis įrašas parengtas remiantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (Civilinių bylų apžvalga: Teismų praktika 32).

Jei Jums reikalinga teisinė konsultacija ar atstovavimas nuosavybės teisės srityje, kviečiu kreiptis: 

el. paštu gintas.gustaitis@kaunoadvokatai.lt  

ar telefonu +370 687 32575

Konsultacijos teikiamos advokatų kontoroje ,,Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai”.