Laiku nesumokėjote už parkavimą mieste ir gaunate kelis analogiškus nurodymus pateikti informaciją apie pažeidėją arba susimokėti baudą? Kaip tokiu atveju elgtis – iš karto mokėti paskirta baudą ar pirma įsitikinti, jog ji paskirta teisėtai? Tai praktinis vyksmas su kuriuo kasdien susiduriate – valstybės institucijų atsakymai, raštai ar sprendimai, lemiantys Jūsų teisių ar pareigų pasikeitimą.

Kodėl svarbu šiuo klausimu turėti platesnes žinias?

,,Administracinis sprendimas – teisės aktų reglamentuotu būdu ir (ar) forma išreikšta vienkartinė viešojo administravimo subjekto valia dėl teisės taikymo, privaloma ir skirta konkrečiam asmeniui ar individualiai apibrėžtai asmenų grupei.” (Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 5 d.)

Taigi kiekvienas institucinis sprendimas, turi atitikti įstatyme nustatytus formos ir turinio reikalavimus ir tik tada gali būti laikomas įpareigojančiu, ar pakeičiančiu Jūsų turimas teises ar pareigas.

Svarbu pastebėti ir vertinti įstatymų reikalavimų neatitinkančius administracinius sprendimus tam, kad kiekvieno asmens santykis su valstybinėmis institucijomis būtų įgyvendinamas teisėtai. Šios problemos iliustracijai puikiai tinkama laimėta apeliacinės instancijos teismo byla nr: AN2-86-493/2020. 

Šioje byloje kilo ginčas, dėl Klientui paskirtų keturių vienodų administracinių nuobaudų, t.y. 520 eur dydžio baudų, kurios negalėjo būti paskirtos. Esminėmis aplinkybėmis tapo tai, jog Klientas, kaip juridinio asmens vadovas, turėjo pareigą, pagal gautą pranešimą, pateikti duomenis apie KET pažeidimus padariusius asmenis. Pranešime buvo klausiamą informacijos, apie daugiau nei vieną KET pažeidimą, bet institucija tokį paklausimą suformavo būtent viename pranešime. Klausiamų duomenų nepateikus, minėta institucija keliais nutarimais skyrė administracines nuobaudas, jau kaip už keletą neįvykdytų pareigų. T.y. skyrė nuobaudas už ANK 431 straipsnio pažeidimus.

Puiku, jog Klientas kreipėsi ir siekė nustatyti savo pareigą, kurių buvo ne keletas, o tik viena, t.y. neįvykdymas tik vieno institucijos užklausimo, bei jos apimtį. Teismas pažymėjo, jog ,,teismų praktikoje nurodyta, kad asmeniui gali būti surašyti atskiri administracinio nusižengimo protokolai pagal ANK 431 straipsnio atitinkamą dalį tik tais atvejais, kuomet minėtas asmuo nepateikia duomenų dėl kiekvieno Kelių eismo taisyklių pažeidimo, pagal atskirus, už kiekvieną iš pažeidimų kompetentingo pareigūno surašytus ir išsiųstus pranešimus dėl duomenų pateikimo” bei konstatavo kad ,,nagrinėjamu atveju Institucija, surašydama <…> nutarimus, kuriais <…> buvo paskirtos administracinės nuobaudos, nepagrįstai išskaidė <…> vieningą pareigą <…>, taip nepagrįstai pasunkindama jo teisinę padėtį.”

Be šių institucijos padarytų klaidų, surašant nutarimus, buvo neteisingai nustatyta ir nusižengimo padarymo diena, kas taip pat turi teisinių pasėkmių vertinant nusižengimo pakartotinumą. Taigi akivaizdu, jog kiekvienas Jūms skirtas valstybinės institucijos kreipimasis, turi būti vertinamas išsamiai, tam, kad užtikrinti Jūsų teisių, o ypač pareigų teisėtumą.

Jei Jums reikalinga teisinė konsultacija ar atstovavimas administracinės teisės srityje, kviečiu kreiptis:

el. paštu gintas.gustaitis@kaunoadvokatai.lt 

ar telefonu +370 687 32575

Konsultacijos teikiamos advokatų kontoroje ,,Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai”, ir tik iš anksto užsiregistravus.